1. Velkommen til signering av arrangørkontrakt!

Gratulerer som arrangør av Norgesserien!


1.Formål

Formålet med kontrakten er å sikre en god gjennomføring av arrangementene og økonomisk trygghet for Konkurransearrangør.
Kontrakten skal påse at partene er innforstått med egne rettigheter og plikter, og at de vil følge de retningslinjer og regler som til enhver tid er gjeldene for Norges Danseforbund og Seksjonen. 
2. Førende dokumenter

Ved signering av denne kontrakten, forplikter Konkurransearrangør seg til å gjennomføre arrangementet iht. denne kontrakten og gjeldene reglement og styrevedtak, herunder å sette seg inn i følgende styrende dokumenter:

- Arrangørhåndbok
- Revidert konkurransereglement sportsdans
- Bestemmelser om barneidrett: TRYKK HER.

Dokumentene finner man her: https://www.danseforbundet.no/om/dokumenter 
3. Økonomi

3.1 Seksjonens ansvar:


Dommere: Seksjonen betaler alle utgifter (honorar, hotell og reiseutgifter) for Hoveddommer, Dommerpanel og Utregner.

Seksjonen/Dommerkomiteen er også ansvarlig for å booke hotell til dommerne

Utøvere: Seksjonen betaler for alle premier for alle klassene i alle konkurransene i NORGESSERIEN.

Utøvere: Seksjonen har ansvar for alle påmeldinger til NORGESSERIEN og beholder startkontingentene som brukes til å finansiere premieringen.

Seksjonen legger opp konkurransene i Deltager.no. Link sendes til Konkurransearrangør som har ansvar for invitasjon og markedsføring av arrangementet.

Utøvere: Seksjonen har ansvar for den økonomiske investeringen for vandretrofe i alle eliteklassene og økonomisk stipend til seriemesterne (sammenlagt NS1 - NS6) i voksen elite standard, latin og 10-dans til en samlet verdi på kr 75.000,-. 

3.2 Konkurransearrangørs ansvar:

Konkurranseavgift: Hver Konkurransearrangør blir fakturert et fast beløp på kr 25.000,- i konkurranseavgift som skal bidra til å dekke dommerutgifter linket til hele NORGESSERIEN.

Dommere: Konkurransearrangør er vert og har ansvar for bevertning og transport til/fra konkurransearena.

Arrangement: Konkurransearrangør er hovedarrangør og har alt ansvar for arrangementet mht lokale, musikk, teknisk utstyr, konkurranseleder, speaker, DJ, servering, invitasjon, markedsføring, timing etc.

Invitasjon og markedsføring: Konkurransearrangør har ansvar for dette i sin helhet.

Publikum: All inntekt for publikum beholdes av Konkurransearrangør.

Lokale sponsorer: Konkurransearrangør står per nå fritt til å inngå lokale sponsoravtaler for NORGESSERIEN 2021.

Andre inntekter: Andre inntekter tilknyttet konkurransen tilfaller Konkurransearrangør i sin helhet.  
4. Faktura

Konkurransearrangør vil bli tilsendt en faktura pålydende kr 25.000,-.
5 Dommere

5.1. Dommerpanelet i sin helhet tas ut av en dommerkomité, jfr. Arrangørhåndbok, pkt. 7. Bekreftet dommerpanel oversendes hoveddommer som har ansvaret for dommerne. Konkurransearrangør vil få tilsendt en oversikt over dommernes reisetider, dog uten navn slik at transport fra/til flyplass kan organiseres. Verken Konkurransearrangør, utregner eller andre involverte skal ha tilgang til dommerpanelet før det er høyst nødvendig – tidligst på konkurransedagen. 
6. Foto og video

Påmeldingslinker skal inneholde en avkryssingsboks omhandlet samtykke for
fotografering/videopptak av utøvere under konkurransen. Arrangør og hoveddommer er ansvarlig
for å følge opp utøvere som eventuelt ikke samtykker til dette

Arrangør er ansvarlig for å skrive kontrakt med fotografer og/eller videotakere til samtlige arrangement. Kontrakten skal følge GDPR og er til sikkerhet for barn og unge.

PUBLISERING AV BILDER OG VIDEO - NIF sine sider.
7. Overtredelse

Ved overtredelse av styrende dokumenter, eller denne kontrakt, trer Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund inn.  
Det kan forekomme situasjoner som gjør det nødvendig å fravike en eller flere av ovenstående punkter, så det tas herved forbehold om at endringer kan inntreffe.

Avvik mellom denne kontrakten og Arrangørhåndbok kan forekomme, og det skal her presiseres at det er gjeldende kontrakt som skal overholdes.

Dersom konkurransen av en eller annen grunn blir avlyst, vil seksjonen så langt det lar seg gjøre, refundere hele eller deler av det innbetalte beløp.