Villkor & Samtycke

Institutionen för Husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU har nyligen tilldelats forskningsmedel från forskningsrådet FORMAS för att genomföra ett projekt med titeln ”Flykt- och kampresponsens genetik - hur bidrar beteendegener till atletisk prestation hos häst”. Syftet är att identifiera gener som påverkar beteende och som är av betydelse för travhästars prestation och deras sätt att hantera stress. Följande länk ger mer information kring projektet
https://www.slu.se/en/faculties/vh/research/forskningsprojekt/hast/fights-flights-and-genes/ 

Därav är vårt mål att samla in information om beteendet hos de travhästar som har deltagit i nordiska travlopp och som du har tränat.
Vi hoppas att du som tränare vill bidra med information om din häst genom att fylla i denna beteendeenkät.
UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG: 5 MINUTER

Information om hantering av personuppgifter vid SLU

Personuppgiftsansvarig
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Paulina Berglund & Maria Wilbe. Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.

Ändamål
Enkäten är frivillig och dina svar kommer användas i forskningssyfte i enlighet med projektets ändamål (beskrivet ovan). Vi samlar in personuppgifter ifall vi behöver kontakta dig under perioden forskningsprojektet är igång. SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund
Bearbetning av uppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Överförande av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till någon utanför SLU.

Lagring
För att kunna bevisa studiens validitet kommer alla personuppgifter att sparas tio år efter att studien avslutats år 2022.

Dina rättigheter
Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen (kontaktuppgifter finns nedan).
Vi finns tillgängliga för alla frågor som kan uppkomma så tveka inte att kontakta oss! Kontakta i första hand Paulina, pabd0001@stud.slu.se eller Maria Wilbe forskare vid SLU maria.wilbe@slu.se

Synpunkter
Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se , 018-67 20 90.
Om du inte är nöjd med SLUs svar, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.
Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/

Vi hoppas att du vill bidra med dina svar till denna studie!

Vänliga hälsningar

Paulina Berglund (+46 761955369)

Maria Wilbe (+46 736551989)

Department of Animal Breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences
Box 7023, 75007 Uppsala (Sweden) 

Sekretess och samtycke