ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА

“Спечели 1 от 200 dm карти за пазаруване на стойност 50 лв. или 100 лв.“ в периода 07.01.-03.02.2021 г.

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Томболата (или наричана още „Играта“) е с период на провеждане от 07.01.2021 г. до 03.02.2021 г., включително и се провежда във всички магазини на „дм България“ ЕООД на територията на Република България.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
„дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Тесла” № 5, ет. 6, наричано по-долу „Организатор”.

II. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участието е томболата е обвързано с покупка на минимална стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от асортимента на „дм България“ ЕООД!

В Играта на Организатора може да участва:

Всяко пълнолетно лице;
Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участие в тази игра при условията на настоящите правила, включително и затова личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора "дм България” ЕООД за целите на настоящата кампания. Със самата си регистрация за участие в томболата, по реда предвиден по-долу, лицата, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Играта се провежда само на територията на Република България във всички магазини на Организатора.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в томболата, следва да посети най-удобния за него dm магазин, където да направи една покупка на минимална стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД

2. След направената покупка и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg. При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

три имена,
e-mail за контакт,
телефонен номер за контакт,
УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – намира се под адреса на магазина,
dm магазин, в който е направил покупката,
dm магазин, в който би искал да получи наградата си съгласно Раздел V по-долу.

3. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали. В случай, че спечели награда, участникът трябва да го представи за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

4. Всеки един клиент може да участва многократно в играта в периода на провеждането й с всяка своя покупка на стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД, закупени от който да е от dm магазините на територията на страната.

5. С един касов бон за извършена покупка на и над 30,00 лв. с ДДС може да се участва само веднъж в томболата.

6. Наградите ще бъдат раздадени на общо 200 печеливши по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите и на спечелената стойност на картата за пазаруване ще се извърши на случаен томболен принцип на дата 05.02.2021 г. в Централния офис на “дм България“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър, от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и петима резервни участника, които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване.

V. НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА, ТЕГЛЕНЕ И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Имената на всички печеливши участници и адресите на dm магазините, които те са посочили за получаване на наградата, ще бъдат обявени най-късно в срок до 10.02.2021 г. на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора на www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по телефон или чрез съобщение на посочения от тях имейл-адрес в срок до 10.02.2021 г. включително, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда, описан по-долу.

2. Всеки един от двестате победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – dm карта за пазаруване на стойност 50 лв. (общо 150 броя) или на стойност 100 лв. ( общо 50 броя):

2.1 Наградите трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно в срок до 28.02.2021 г. в посочения от тях dm магазин за получаване на наградата.

2.2. При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Спечелилите награди участници, които в срок до 28.02.2021 г., не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях.

3. Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

4. Организаторът се задължава да осигури и предостави на всеки спечелил участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилият наградата може да ползва служебната бележка, удостоверяваща стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
С факта на регистрация за участие в томболата участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Томболата, в това число за целите на обявяване имената на печелившите по Раздел V, т. 1 и получаване на наградите от нея.

Всеки печеливш участник може по собствен избор и по собствено желание да се съгласи, че в случай че спечели награда от Играта, да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да му се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. Съгласилите се печеливши участници попълват нарочна декларация за съгласие, изготвена и предоставена от Организатора за използване на снимките от страна на Организатора за маркетингови цели.

Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни, доколкото такива са събрани в рамките на Играта, да спазва разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и правото на преносимост на данните в съответствие с българското и европейското законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Във връзка със защитата на личните данни всеки Участник може да осъществи контакт с Организатора на посочените в началото на настоящите правила координати (адрес на управление на Организатора).

По искане на всеки участник Организаторът ще предостави информацията, която съгласно релевантното национално и европейско законодателство е длъжен да му предостави и ще окаже пълно съдействие при упражняването на правата като субект на лични данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона.

Всеки участник, който смята, че събирането и обработването на личните му данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или че правата му са били нарушени по някакъв начин, може да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни със следните координати:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Телефон: 02/91-53-555

Всеки участник има право да упражни правата си на субект на лични данни чрез Комисията за защита на личните данни, и в частност в случаите на отказ от страна на администратор за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗДЛ и Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът е длъжен да предостави, както и в случаите на отказ от изискано коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни.

В случай, че Организаторът установи, че участник е нарушил настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни при регистрация в Играта, Организаторът има право да не му предостави спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.

В случай, че Организаторът установи неправомерно използване на лични данни от регистрирали се за участие в Играта лица, с цел участие или получаване на награда, Организаторът има право да не допусне до участие в Играта съответното лице, а ако лицето е спечелило награда – да не му я предостави, а да предостави наградата на друг участник, съобразно посочените по-горе правила.

Настоящите условия са публикувани на интернет-страницата на дм България ЕООД. Копие от тях ще има на място във всеки dm магазин.

Организаторът на Томболата си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на Томболата. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата на Организатора www.dm-drogeriemarkt.bg. Участниците в Томболата следва сами да проверяват на интернет-страницата/на място в магазина за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.  

Поверителност и съгласие