Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv
Till dig som är företagare med djurproduktion / VD för företag med djurproduktion.

Företagare med djurproduktion kan uppleva olika typer av kritik mot sin verksamhet t.ex. via media och inspekterande myndigheter. På en annan nivå kan det ske hot, skadegörelse och andra kriminella handlingar riktade mot verksamheten, men också mot företagaren, familjemedlemmar och anställda.

Syftet med denna studie är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden.

Målsättningen är att ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor och i en kommande handlingsplan peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare att bedriva en hållbar djurproduktion.


Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Huvudfinansiär är Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). SLO-fonden samt SLU bidrar också med medel till studien.

Forskningsprojektet har en referensgrupp med följande organisationer representerade: LRF Mjölk, Sveriges Grisföretagare, LRF Kött, Svenska Ägg, Svensk Fågel, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Svensk Mink, Matfiskodlarna, Sveriges Kaninproducenter samt några enskilda företagare inom djurproduktionen. Vidare ingår Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt representanter för LRF i referensgruppen.

Enkäten tar cirka 10 -15 minuter att genomföra och bygger naturligtvis på frivillighet. Det går att avbryta när som helst och inga data kommer oss tillhanda förrän man har klickat på avsluta-knappen i slutet.

Svaren är anonyma och skyddas av sekretess enligt 24 kap, 8§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som ersatt den tidigare personuppgiftslagen. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och ansvarig för dina personuppgifter är SLU. Dataskyddsombud på SLU är universitetsjurist Anna Jarmar, tel 018 -672275, dataskydd@slu.se.
Enkätdata kommer att sparas 10 år, för att möjliggöra eftergranskning. Enkäten har genomgått etikprövning med godkännande (Etikprövningsmyndigheten Göteborg, Dnr 2020-01323), enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

För att kunna genomföra enkäten ombeds du att ge ditt samtycke till deltagande på nästa sida.Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi är tacksamma för era svar snarast möjligt.


Med vänliga hälsningar

Peter Lundqvist
Professor
tel. 040-41 54 95, peter.lundqvist@slu.se 

Vania Ceccato
Professor
tel. 08-790 86 25, vania.ceccato@abe.kth.se

Catharina Alwall Svennefelt
Universitetsadjunkt
tel. 040-41 54 98, catharina.alwall@slu.se

Eva Göransson
Universitetsadjunkt
tel. 040-41 50 71, eva.goransson@slu.se