Velkommen til kurs i endringsprosesser i offentlig sektor 

Kurset er primært tilpasset statlig sektor, men interesserte fra kommunal sektor og Spekter-Helse kan også delta. Kurset arrangeres i samarbeid med Samfunnsviterne og Juristforbundet.

Fra: Torsdag 6. februar 2020 kl. 10.45
Til: Fredag 7. februar 2020 kl. 13.50 
Sted: Son Spa, Son

Påmeldingsfrist: 27. november 2019

Offentlig sektor er i utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Det kommer nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Dagens regjering flytter stadig nye virksomheter ut av sentrale Østlandsområder. Håndtering av endringsprosesser vil stille den lokalt tillitsvalgte overfor store utfordringer. Det er derfor viktig at den tillitsvalgt kjenner til regelverket og har kunnskap om sin rolle prosessene.

Kurset innleder normalt med foredrag med en representant fra departementet. Her blir status i endringsarbeidet gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i offentlig forvaltning. På det generelle planet har kurset fokus på samarbeid internt i Akademikerne når det gjelder endringsprosesser. Det er også et nyttig foredrag om hvordan endringsprosesser påvirker arbeidsmiljøet.

Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes interesser ivaretas.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte av Samfunnsøkonomene. Utover fellestransport fra Oslo til Son må deltakerne bestille egen reise. Kostnader ifm. reise dekkes etter reiseregning i etterkant av kurset. Reiseregning sendes til post@samfunnsokonomene.no