Socialnämnden vill premiera individer eller grupper som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom socialförvaltningens verksamheter. Insatsen ska vara något som bidrar till ökad kvalitet för de vi är till för eller för en enskild brukare. Insatsen kan också handla om förbättringar av arbetsmetoder, processer och rutiner. Insatserna kan gälla omsorgsinsatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser m.m. och all personal anställd inom socialförvaltningen kan nomineras. Socialnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år. Total prissumma är 15 000 kr.

 

Prisutdelning sker vid socialnämndens julavslutning.

Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Brukare, anhöriga och närstående samt personal är välkomna med nomineringar. Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Fokus är att alla insatser ska leda till ökad kvalitet och förbättringar av verksamheten.

Ange den anställdes namn, arbetsplats och motivering samt namn, adress och telefonnummer till den/de som nominerar.

Nomineringar ska lämnas senast 8 november 2019.