د ټولنیزو خدمتونو ادارې په اړه څه نظر لرئ؟

موږ د خپل فعالیت کیفیت کې بهتري او ښه والی راوستلو لپاره غواړو چې پوه شو چې کومې چارې سمې روانې دي او کوم چارې په نسبتاً ناسمه توګه ترسره کېږي. له دې لامله د 20190901-20191030
، په دوران کې د
 ټولنیزو خدمتونو ادارې ته مراجعه کوونکو ټولو خلکو ته موقع ورکول کېږي چې لاندېنیو پوښتنو ته ځواب ورکړي. برخه اخیستل د خپلې خوښې پورې اړه لري او د ټولو برخه اخیستونکو نوم ناڅرګند او پټ پاتې کېږي. ځوابونه په داسې ډول راټولېږي چې دا ترې معلومه نشي چې یو ځانګړي کس څه ځواب ورکړی دی.

دا ستاسو خپله خوښه ده چې پوښتنو ته ځواب ورکوئ او که نه خو موږ لپاره ستاسو نظرونه ډیر مهم دي. پوښتنو ته د ځواب ورکوونکو شمېر چې څومره ډېر وي هومره به دا نظرپوښتنه لازیاته ګټوره وي.

د پوښتنپاڼې پایلې به په
www.kolada.se och www.toreboda.se کې وړاندې کېږي او همدا
راز د نورو کمونونو وګړو هم دې پوښتنو ته ځواب ورکړی دی او په دې توګه به دا ممکنه

وي چې د دې کمون پایلې د نورو کمونونو د پایلو سره مقایسه کړو.