Velkommen til søknaden for Inkludering i idrettslag for 2019.

Målet med ordningen er å tilrettelegge for inkludering av barn og unge i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke kulturelle og økonomiske barrièrer. Undersøkelser viser at  barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn befolkningen for øvrig.

Tilskudd skal benyttes til tiltak rettet mot barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom med lav betalingsevne.

Alle idrettslag må rapportere for bruken av midlene ved prosjektårets slutt. Rapporten vil bli sendt videre til Norges idrettsforbund, som igjen rapporterer til Kulturdepartementet. Det er viktig å notere ned antall deltakere som er til stede ved hver trening eller arrangement. I tillegg må det rapporteres på grad av måloppnåelse, og i hvilken grad ovennevnte tiltak fører til at barn og unge i målgruppen blir medlemmer.

Til sist ønsker vi å poengtere at det er viktig at søkere tar utgangspunkt i idrettslagets egne planer og finner støtte der for å beskrive hvorfor idrettslaget ønsker å drive med inkludering.