TILSKUDD TIL IDRETTSRÅD

Støtteordningen for idrettsråd er søknadsbasert
Idrettsråd som ønsker støtte må fylle ut elektronisk søknad laste opp protokoll fra årsmøte i Sportadmin eller sende protokoll fra årsmøtet, signert av styremedlemmene til rogaland@idrettsforbundet.no
Idrettsrådet må også oppdatere styret i SportsAdmin.

I tillegg forutsetter RIK at søkerne har deltatt på idrettskretstinget det året dette avholdes.
I mellom året forutsetter støtten deltakelse på regionale eller nasjonale idrettsrådssamlinger.

Støtten beregnes etter en trappetrinnsmodell med utgangspunkt i hvor mange medlemskap som er registrert i kommunen.

Andre støtteordninger for idrettsrådene
Idrettskretsstyret ønsker i tillegg til tilskuddsordningen å stimulere til at idrettsrådene arrangerer kompetansehevende tiltak i samarbeid med RIK. Idrettsråd som tar initiativ og velger å stå som lokalt vertskap blir honorert.

Idrettskretsstyret vil også i den grad økonomien tillater det gi reisestøtte til NIFs nasjonale idrettsrådsseminaner.

Fyll ut og send inn innen søknadsfrist:  30. november 2019

Utbetaling av søknad skjer umiddelbart etter fristen utløp.

Kontaktperson er Wenche Salte wenche.salte@idrettsforbundet.no