Svenska klein-, mittel- och grosspitzklubben
Hälsoenkät 2017

Som uppgiftslämnare kan du välja att vara anonym eller att svara med ditt och hundens namn. Inga enskilda enkätsvar kommer att lämnas ut men en sammanställning över svaren kommer senare redovisas på klubbens hemsida. I de fall en hund har fått diagnos fastställd är det ett önskemål från rasklubbens sida att denna information kommer rasklubbens sida att denna information kommer rasklubben tillhanda. Dessa uppgifter lämnas sedan bara ut efter godkännande av uppgiftslämnare eller om diagnosen anses vara en hälsorisk för rasen och SKK/SLU/annan instans kan behöva kontaktas.

En hälsoenkät i fylles per hund. Vid frågeställning runt ifyllande av enkät eller vid övriga frågor runt rasklubbens hälsoinriktade arbete, var god ta kontakt med rasklubbens avels kommitté.
Aktuella kontaktuppgifter finns på SKMGK´s hemsida.

http://www.skmgk.se/