1. Utøverkontrakt - Norges Danseforbund

mellom Norges Danseforbund og utøver:

Din gren *Svar er påkrevd.
Toppidrett og internasjonal representasjon er øverste ledd i den prestasjonsorienterte delen av idrettsvirksomheten. Deltakelse på internasjonale mesterskap (Nordisk, Verdens cuper, EM, VM, OL og lignende) skal gi uttatte utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle ferdigheter i et miljø på det høyeste internasjonale nivå.

1. Formål

1.1 Norges Danseforbunds (ND) formål er å fremme norsk danseidrett, arbeide for dens utvikling og utbredelse i topp og bredde, påse at den drives sunt og rasjonelt, og representere idretten internasjonalt.

1.2 Norges Danseforbund søker å legge til rette for toppidrett og talentutvikling.

1.3 Avtalen regulerer i hvilken utstrekning og på hvilken måte ND har rett til å benytte utøveren i landslagsvirksomheten og i markedsaktiviteter, samt andre rettigheter og forpliktelser mellom partene.

2. Andre bestemmelser

2.1 I tillegg til denne avtalen er utøveren og ND underlagt følgende idrettsorganisasjoners til enhver tid gjeldende bestemmelser:

De internasjonale særforbundene tilhørende respektive dansegren:
 • Sportsdans og Breaking (WDSF) - https://www.worlddancesport.org/
 • Swing, Rock’n Roll og Boogie Woogie (WRRC) - https://wrrc.dance/
 • Jazz, Moderne, Show, Ballett, Disco og Salsa (IDO) - https://www.ido-dance.com
 • Sportsdrill (WBTF) - https://www.wbtf.org/
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) – www.idrettsforbundet.no
 • Norges Danseforbund (ND) – www.danseforbundet.no
 • Antidoping Norge (ADN) – www.antidoping.no
Hver av partene har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med disse reglene.
Denne avtalen omfattes ikke av arbeidsmiljølovens bestemmelser og statuerer således ikke et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold mellom partene.

3. Rettigheter / plikter for ND

3.1 I henhold til NDs strategi skal forbundet legge til rette for toppidrett og talentutvikling.

3.2 ND skal utøve sin virksomhet innen de etiske og moralske verdier nedfelt i Norges Idrettsforbund og NDs lover og regler.

3.3 ND skal gi utøveren et tilbud som ut fra ND’s tilgjengelige ressurser er best egnet til å oppnå de målsettinger som ND og utøveren i fellesskap har satt. ND forplikter seg derfor til å:

 • Ha kvalifisert landslagsledelse/-koordinator
 • Tilrettelegge administrativt for toppidrett satsing
 • Planlegge og koordinere treningssamlinger for uttatte utøvere
 • Gjøre sitt ytterste for å arrangere landslagssamlinger utenom ordinær arbeids/-skoletid

3.4 Uttak av dansere/par til internasjonale konkurranser gjøres i samarbeid mellom tilhørende seksjonsstyre, forbundskontoret og eventuelle hovedtrenere/landslagstrenere.

3.5 ND skal informere om uttak så tidlig som mulig. Dette gjelder i hovedsak mesterskap som EM, VM og OL hvor det er kvote. Ved andre konkurranser, vil informasjonen komme fortløpende.

4. Rettigheter/ plikter for utøvere på representasjonslag

4.1 Utøver plikter å følge hovedtreners/seksjonens trenings- og konkurranseopplegg og være lojal overfor laget til enhver tid gjeldende regler.

4.2 NIF har i kapittel 12 i sin lov tiltrådt World Anti-Doping Code, og gjort denne gyldig for hele norsk idrett. Med doping menes bruk av stoffer som er listet i World Anti-Doping Agency (WADAs) offisielle dopingliste. Landslagsutøvere plikter å etterleve avtalen og ta avstand fra bruk av dopingmidler.
Utøver som bruker faste medisiner, eller av spesielle grunner bruker medisiner for en bestemt periode, må sørge for legeattest og informere ND om dette.
Utøvere må selv søke Antidoping Norge om spesielle fritak.

4.3 Utøver er pliktig til å gjennomføre «ren utøver» modulene som er utarbeidet av ADNO (Anti Doping Norge). Utøver skal gjennomføre følgende moduler: Dopingkontrollen, dopinglisten, regelbrudd, helsekonsekvenser, kosttilskudd, medisinsk fritak og meldeplikt. Utøver skal gi beskjed til forbundskontoret når alle modulene er gjennomført og bestått.

4.4 Utøver plikter å leve og oppføre seg som en idrettsutøver og et forbilde. Sunn fornuft, medmenneskelighet og profesjonalitet er forventet av deg som skal representere landet.

4.5 Som en utøver på et representasjonslag plikter vedkommende seg til å følge lagets filosofi / trening og regelverk. En utøver skal signalisere gode holdninger og verdier som er i tråd med Norges Danseforbund og Norsk idretts verdier for øvrig.

4.6 Utøver plikter å gi omgående tilbakemelding på forespørsler fra ledelse/-koordinator eller sportssjef på forbundskontoret.

4.7 Sende forbundskontoret eventuelle refusjonskrav via Visma Expense inkl. kvitteringer som ikke overstiger vedtatt støttebeløp.

4.8 Det kreves deltakelse i internasjonale mesterskap for berettigelse til støtte fra Norges Danseforbund

4.9
Samtlige utøvere som deltar i internasjonale konkurranser, er pålagt å inneha gyldig reiseforsikring. Reiseforsikringen er personlig og kjøpes selv direkte av forsikringsselskap.

4.10 Utøvere er til alle tider ansvarlig for å ha nødvendige vaksiner, samt visum der det er nødvendig. 

4.11 Norges Danseforbund kan kreve helseattest. (OBS, noen dansestiler har dette som et krav).5. Markedsavtaler og markedsføring

5.1
I henhold til NIFs lov kapittel 14 kan en utøver ikke inngå individuelle avtaler med næringslivet knyttet til sportslig virksomhet.  Alle avtaler med næringslivet skal inngås av organisasjonsledd, dvs. klubb eller forbund. Som markedsavtale regnes enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet.

Et organisasjonsledd kan tillate at en utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler innenfor de rammer som er fastsatt av særforbundet. I ND gjøres det en individuell avtale mellom utøver og forbund ved slike tilfeller. Kontakt Forbundskontoret ved spørsmål.

Innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøver selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur.

5.2 Ved publisering i personlige SoMe kanaler, setter Norges Danseforbund pris på at positive innlegg knyttet til dans, tagges med #DanseNorge. (Bemerk: Dette er frivillig).


6.0 Reiseregler

For å sikre at reiser og opphold skjer under betryggende forhold, gjelder følgende retningslinjer for dansere på representasjonsoppdrag og treningssamlinger i forbundsregi. Utøver har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med og følge reglene, og skal følge oppsatt opplegg i forhold til transport, opphold, etc.

Utøvere som er avhengig av medisiner etc. bes melde fra før avreise.

6.1
Alle tidspunkter skal til enhver tid overholdes. Gjelder også transport til/fra treninger og konkurranser, spisetider, beskjeder om når det skal være rolig, leggetid o.l. Det aksepteres ikke at utøvere kommer for sent eller ikke rekker å bli ferdige til gitte klokkeslett. Tider som angis er absolutte frister.

6.2 Alle beskjeder fra ND skal respekteres, enten fra ledelsen, koordinator eller sportssjef.

6.3 Utøver har ansvar for sitt eget utstyr og sin egen bagasje. Man skal selv holde orden i dette.

6.4 Utøvere under 18 år skal gå minimum to ifølge utenfor hotell eller trenings-/konkurransearena.

6.5 Utøvere skal alltid gi beskjed til reiseleder om hvor de går og når de kan ventes tilbake, dersom man har behov for å forlate hotell, trenings-/konkurransearena eller andre steder danserne er samlet.

6.6 Det er ikke tillatt å konsumere alkohol eller andre rusmidler ved offisiell representasjon. Dette gjelder for hele representasjonsreisen.

6.7 Utøvere skal holde sammen som et landslag og støtte hverandre.

6.8 Utøvere og evt. reiseledere skal vise god oppførsel og være gode representanter for ND både på og utenfor dansegulvet.


6.9 Representasjonstøy, minimum overdel, skal brukes på de utvalgte konkurranser i NDs regi, og i størst mulig grad når utøver er i konkurransearenaen. Det er kun representasjons- og landslagsutøvere som har rett til å kjøpe og bruke offentlig representasjonstøy.

6.10 Representasjonstøy skal ikke benyttes ved andre arenaer enn ved representasjon av Norge/laget ved internasjonale konkurranser/samlinger.  

7 Brudd på retningslinjene

7.1 Brudd på retningslinjene fører til reaksjon mot aktuelle utøvere etter vurdering fra reiseleder/trener/sportssjef. Ved alvorlige brudd vil reiseleder/trener/sportssjef påse at utøver blir avmeldt konkurransen, representasjonsretten oppheves med øyeblikkelig virkning og utøver vil bli sendt hjem for egen regning. Styret i grenseksjon vil orienteres om alvorlige brudd på retningslinjene.


8 Tvister

8.1 Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger. Partene forplikter seg til å møte til forhandlinger på ND’s kontor senest 7 dager etter at en av partene skriftlig har bedt om forhandlingsmøte. Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet innen 21 dager etter at en av partene har krevd forhandlinger, jf. avsnittet ovenfor, skal tvisten løses i idrettens domsorganer. Dersom idrettens domsorganer ikke anser seg kompetente til å behandle tvisten, skal saken avgjøres av de sivile domstoler. Vernetinget avtales da til å være i Oslo. 

Signering og bekreftelse