Välbefinnande och psykisk hälsa hos heltidslantbrukare
(Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö och psykisk hälsa hos heltidsarbetande lantbrukare)

Till dig som är lantbrukare!

Vi önskar att detta frågeformulär besvaras av dig som äger/brukar en lantbruksfastighet och dagligdags ansvarar för beslutsfattande och arbete i lantbruksföretaget.

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska olyckorna, förbättra arbetsmiljön och den psykiska hälsan inom lantbruket under 2023-2027. Då det saknas fördjupade kunskaper om den psykiska hälsan bland Sveriges lantbrukare har det beslutats att genomföra en kartläggande studie med fokus på heltidslantbrukare. 
Studien genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds Universitet, på uppdrag av Jordbruksverket. Enkäten har genomgått etikprövning med godkännande (Etikprövningsmyndigheten Dnr 2023-06147-01), enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460).

Syftet är att resultaten från denna studie ska ge bättre kunskaper om lantbrukares hälsa och en bättre förståelse för de arbets- och livsvillkor som gäller för lantbruksföretagare i Sverige.  
Denna kunskap kommer att publiceras i en rapport och vetenskapliga artiklar, vilka kommer att användas i Jordbruksverkets kommande strategi för lantbrukets arbetsmiljö, som förväntas leda till bättre stöd och råd till dig som lantbrukare gällande fysisk och psykisk hälsa. 

Projektet har en referensgrupp med representanter från Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK): Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Gröna arbetsgivare, Kommunal, Maskinleverantörerna, Växa Sverige, De Laval International, Naturbruksskolornas förening, HIR Skåne, Arbetsmiljöverket, RISE och SLU. I referensgruppen ingår även representanter för LRF Ungdom, Lantmännen, lantbrukare samt psykolog från Brolin Westrell.

Enkäten tar cirka 25-30 minuter att genomföra och bygger helt på frivillighet. Det går att återkomma och fortsätta att besvara, om du inte hinner på en gång (observera att enkäten startar från början, men tidigare svar ligger kvar). Det går att avbryta när som helst och inga data kommer oss tillhanda förrän man har klickat på avsluta-knappen i slutet. Du svarar helt anonymt och dina svar kommer inte att kunna kopplas till din e-postadress. Ingen enskild persons svar kommer att gå att identifiera i rapporten till Jordbruksverket eller i vetenskapliga artiklar.

Data kommer att förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem. Data kommer att sparas i 10 år, för att möjliggöra eftergranskning. Ansvarig för dina personuppgifter är dataskyddsombudet vid SLU som du kan kontakta via dataskydd@slu.se. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare Peter Lundqvist (adress och telefonnummer nedan). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 


För att kunna genomföra enkäten ombeds du att ge ditt samtycke till deltagande på nästa sida.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi är tacksamma för era svar snarast möjligt.


Med vänliga hälsningar

Peter Lundqvist
Professor, SLU Alnarp
tel. 070-729 61 15, peter.lundqvist@slu.se

Carita Håkansson
Universitetslektor, Avd. för arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet
tel. 046-2221633, carita.hakansson@med.lu.se


Karin Hakelius
Universitetslektor, SLU Uppsala
tel. 018-671745, karin.hakelius@slu.se

Eva Göransson
Universitetsadjunkt, SLU Alnarp
tel. 073-0816761, eva.goransson@slu.se