Visselblåsarlagen:

Riksdagen har den 29 september 2021 fattat beslut om att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner kommer att vara tvingande och införas stegvis beroende på verksamhetens storlek.

Den svenska lagen bygger på ett EU-direktiv, vilket innebär att liknande lagstiftning även kommer att implementeras i övriga EU-länder.
Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner för anställda, konsulter, praktikanter och andra personer som befinner sig i en arbetsliknande situation kommer att inrättas stegvis i enlighet med följande;

• Den 17 juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250 arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats.

• Den 17 december 2023 ska även samtliga privata arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats.


Vad utgör ett visselblåsarärende i dagsläget?
För att en anmälan ska kunna hanteras som ett regelrätt visselblåsarärende gäller idag följande;
• De oegentligheter som anmäls ska vara allvarliga, exempelvis ekonomisk brottslighet, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
• Vidare ska oegentligheterna vara begångna av en person i en ledande position eller en person som innehar en nyckelposition i verksamheten.

Vad utgör ett visselblåsarärende i den nya lagen?
Den nya lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden där det finns ett allmänintresse.
För att det ska finnas ett allmänintresse bör det handla om allvarliga missförhållanden.
Det finns inte någon begränsning till att de allvarliga missförhållandena ska vara begångna av en person i en ledande position eller av en person som innehar en nyckelposition i verksamheten.