Enkät till leverantörer och köpare i jordbruks- och livsmedelskedjan om information och kunskap kring LOH 

Leverantörer och köpare inom jordbruks- och livsmedelskedjan omfattas sedan förra året av en ny lagstiftning: lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan (LOH). Syftet med lagen är att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa orättvisa och oschysta avtalsvillkor. Det kan till exempel handla om sena betalnings- och avbeställningstider eller att köpare kräver betalning för saker som inte är kopplade till leverantörens försäljning.

Konkurrensverket är utsedd tillsynsmyndighet för lagen. Vårt uppdrag är bland annat att se till att lagen efterföljs, det vill säga att köpare inte utsätter sina leverantörer för otillbörliga handelsmetoder. I det arbetet ingår även att sprida information och öka kunskapen om lagen hos aktörer inom branschen.

För att säkerställa att både leverantörer och köpare har kunskap om vilka möjligheter och skyldigheter lagen uppställer vill vi gärna veta mer om din kännedom om lagen. Den här enkäten innehåller korta frågor som rör LOH och Konkurrensverkets uppdrag, men även frågor om hur du helst tar del av information inom området. Enkäten tar ungefär 5 minuter att svara på. Svaren kommer att användas för att förbättra vårt arbete med informations- och kunskapsspridning inom området för lagen. Vi värdesätter därför att du tar dig tid att svara på frågorna.

Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi gör för att fullgöra vårt uppdrag.
Här kan du läsa mer om hur Konkurrensverket behandlar personuppgifter: www.konkurrensverket.se/om-oss/sa-behandlar-vi-personuppgifter/

Enkäten kommer att vara öppen till och med den 5 september 2022. Om du har frågor kring enkäten eller vill lämna ytterligare information går det bra att kontakta projektledare Kristin Kindgren på 08-700 16 71 eller kristin.kindgren@kkv.se.

Tack för din medverkan!