Skara kommun har sedan den 2020-09-01 på prov haft 3h parkering på ett antal utvalda parkeringsplatser (se kartan nedan), och nu önskar vi att få veta hur du har upplevt förändringarna.


I samband med att kommunen år 2019 tog fram en ny parkeringsstrategi framkom i samtal och diverse enkäter att det vore önskvärt med 3h parkering.

De utvalda parkeringsplatserna är ett första steg för att skapa mer enhetliga parkeringstider inom Skaras stadskärna och bättre flöden till och från målpunkter.


Enkäten är ett verktyg för oss på kommunen att stämma av hur och om de ändrade parkeringstiderna har upplevts, om det för er del har blivit bättre eller mindre bra.

De svar vi får kommer att ligga till grund för hur vi kommer att arbeta vidare med parkeringstiderna i stadskärnan. 


Syftet med parkeringsstrategin är att säkerställa behov både på kort och lång sikt där utgångspunkten är att stödja hållbara resmönster - men med god tillgänglighet till bil.

Parkeringsstrategin i sin helhet kan du läsa här.