Enkätfrågor inför medborgardialogen i Älgarås som del i 
utvecklingsplanen 2021-2025

Vi som arbetar i Töreboda kommun vill gärna utveckla dialogen och stärka invånarnas inflytande i kommunen. Vår viktigaste resurs som samhälle och kommun är du som invånare. Just nu jobbar kommunen med en utvecklingsplan för Älgarås där medborgardialog är det mest centrala. Vi vill skapa förutsättningar för dig som kommuninvånare att vara delaktiga i utvecklingen av Älgarås och landsbygden runt tätorten. 

Enkäten är anonym.