Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss, och vi vill att du skall känna dig trygg när du besvarar våra undersökningar. All medverkan i undersökningar är naturligtvis frivillig och i våra affärsrutiner fäster vi stor vikt vid skyddet för din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Personuppgifter som erhålls vid besök och genom svar i undersökningar behandlas i enlighet med svensk lagstiftning.

När du svarar på våra undersökningar registreras endast den e-mailadress genom vilken du erhållit länken till undersökningen. I de fall undersökningen är anonym registreras ingen information automatiskt som kan knytas till dig som respondent. I övrigt registreras endast datum och tid för ditt besök. Andra uppgifter lagras bara om du lämnat dem frivilligt i samband med en undersökning. Undersökningen använder sig inte av så kallade "cookies". Personuppgifter som tillhandahålls av dig genom besvarande av en undersökning anses automatiskt vara förenade med samtycke för behandling av oss i enlighet med personuppgiftslagen.

I övrigt kan dina personuppgifter komma att användas för teknisk skötsel och administration, men bara i den utsträckning som bedöms erforderlig från fall till fall. Vi kommer bara att vidarebefordra dina personuppgifter till myndighet om det krävs enligt lag. Personlig information som du lämnar genom våra undersökningar förmedlas inte till tredje part om inte samtycke givits därvid.


Disclaimer

Information som framkommer genom våra undersökningar ges i det skick den presenteras och - i den utsträckning tillämplig lag tillåter - utan någon garanti av något slag. Emedan vi tror att informationen är korrekt, kan den innehålla fel och misstag.