Världens bästa vardag - Trygg i Norsjö kommun


Polisen och Norsjö kommun har i sin överenskommelse att samverka kring trygghets- och brottsförebyggande arbete. 

Genom att komplettera kommunens och polisens problembild med information från medarbetare och medborgare kan det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas. Utifrån lägesbilden kommer polisen och kommunen fokusera på sådant som lokalbefolkningen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygg och säker.

Vi skulle därför vara tacksamma om du tog dig tid att svara på några frågor om hur just du upplever tryggheten och vad du tycker ska prioriteras i det trygghetsskapande arbetet.

Enkäten är anonym och svaren kommer att analyseras av företrädare för kommunen och polisen tillsammans. Resultatet av enkäten kommer att lyftas in till den övriga lägesbilden som kommer fram via medborgardialogen. Redovisning av resultatet kommer att redovisas på kommunens hemsida.


Enkäten ligger ute tom 22 november 2019