Όροι δωρεάν επισκευής/αντικατάστασης κινητήρα.

1. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα συλλεχθούν από την BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E., που είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη παροχή της υπηρεσίας της δωρεάν επισκευής/αντικατάστασης και θα αποθηκευτούν από την παραπάνω εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η περίοδος δωρεάν επισκευής/αντικατάστασης και στην συνέχεια θα διαγραφούν απ’ αυτήν οριστικά. Κάθε δηλώσας μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων του Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση DataProtection-GR@bshg.com.
  
2. Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των αναφερομένων δικαιωμάτων η εταιρεία με την επωνυμία «BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.» θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντάς τον αιτούντα γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016). Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του ο τελικός καταναλωτής χάνει και το δικαίωμα της δωρεάν επισκευής.