Denna enkät vänder sig till dig som har fått ditt B-körkort återkallat på grund av synfältsbortfall och har någon/några av diagnoserna stroke, diabetes och glaukom.


Syftet med denna enkätstudie är att undersöka om välfärden förändras efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall, relaterat till tillgänglighet, transporter och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Idag saknas kunskap om detta. I studien jämförs välfärd mellan personer som har körkort och personer som har fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall.


Denna enkät består av tre delar. Den första delen består av bakgrundsfrågor om dig. Den andra delen berör frågor om tillgänglighet, transporter och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Den tredje delen består av frågor om välbefinnande och trivsel, och om hur nöjd du är med olika saker i livet (dessa frågor är standardiserade och hämtade från Statistiska Centralbyrån).


Deltagandet i enkätstudien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan. Dina svar kommer att tas om hand av VTI-personal som arbetar med studien och behandlas så att enskilda individer inte kan identifieras - enkätstudiens resultat kommer endast att redovisas i figurer och tabeller.