Välkommen med ditt förslag till kandidat till Athenapriset 2017.

Syftet med Athenapriset är att lyfta fram klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet, där sjukvård, akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla sjukvården. Fram till den 4 juni kan du föreslå pristagare. Därefter gör juryn för Athenapriset ett urval av bidrag som inbjuds att inkomma med en detaljerad beskrivning av sin forskning för granskning av juryn. Det går att lämna in flera förslag på kandidater och en forskargrupp kan också nominera sitt eget projekt.

Exempel på projekt som kan belönas:
  • Utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention.
  • Nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården.
  • Tjänster eller plattformar som ger patienter ökad tillgänglighet till vården, eller bidrar till ökad patientdelaktighet.

Juryn bedömer bidragen efter sex bedömningskriterier:

1) Samverkan Projektet ska alltid kräva medverkan från sjukvården, akademin och näringslivet. *
2) Angelägenhetsgrad Forskningen ska vara medicinskt motiverad och ha en väsentlig betydelse för de patienter som berörs.
3) Innovationshöjd Forskningen ska baseras på en idé till en ny eller förbättrad metod, teknik eller produkt för behandling och diagnostik av sjukdom.
4) Medicinsk nytta Forskningen ska resultera i en visad medicinsk nytta för patienter och sjukvård, och leda fram till utveckling av evidensbaserad medicin.
5) Samhällsnytta Forskningen ska generera ett positivt värde även ur samhällets perspektiv, till exempel genom att skapa ett effektivare resursutnyttjande och ge hälsoekonomiska vinster.
6) Vetenskaplig kvalitet Studierna ska uppfylla kraven på jämförbarhet och säkerhet och resultaten ska vara vetenskapligt dokumenterade.

 * Samverkan innebär i detta sammanhang att parterna beslutar, utför och finansierar forskningen gemensamt (med pengar eller andra resurser). Det är inte tillräckligt att forskningen fått ekonomiska ovillkorade bidrag från näringslivet. Utländska partners accepteras, men tyngdpunkten på forskningen ska finnas i Sverige och bygga på en idé från svenska forskare.